Cr. Francesc Macià, 118 08830 - Sant Boi de Llobregat
Telèfon: +34 936 617 855 Mòbil: +34 639 364 230
administracio@gramallaxxi.es

Assessoria Fiscal

Agència Tributària

– Confecció de declaracions d’IVA, resum anual
– Pagaments a compte d’IRPF, empresaris i professionals:
– Empresaris i professionals en Estimació Directa
– Empresaris i professionals en Estimació Objectiva
– Declaracions anuals d’IRPF (Declaració de renda)
– Declaració anual de Societats i pagaments a compte
– Declaració d’operacions amb la Comunitat Europea
– Declaració d’operacions amb tercers
– Impost d’activitats econòmiques
– Retencions sobre rendiments del treball
– Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l’arrendament o el subarrendament d’immobles urbans
– Impost sobre la renda de no residents
– Impost de matriculació
– Sol·licitud de fraccionaments i ajornaments
– Resolució de recursos

Agència Tributària Catalana

 

– Impost Successions
– Impost sobre transmissions patrimonials
– Impost d’actes jurídics documentats
– Impost de Donacions
– Operacions societàries
– Tributs sobre el joc
– Sol·licitud de fraccionaments i ajornaments
– Resolució de recursos

Administració Local

Ajuntaments/Consells Comarcals /Agència Tributària /Agència Tributària Catalana

– Impost periòdics (Impost de béns Immobles / Impost de vehicles de tracció mecànica …)
– Autoliquidacions
– Impost Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
– Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
– Taxes (escombraries, llicències urbanístiques,…)
– Quotes urbanístiques
– Sol·licitud de fraccionaments i ajornaments
– Recursos, al·legacions contra rebuts, liquidacions i/o sancions